En länga röda radhus på Vattentornsgatan, Göteborg

Regler

I medlemsfoldern du fick av den förre ägaren när du flyttade in finns en mängd regler, som du även hittar här på hemsidan.

Utöver dessa regler finns det en mängd regler och förordningar från stat och kommun, som gäller alla husägare. Bland annat måste du ha godkännande av grannarna innan du gör åtgärder som påverkar dem eller deras utsikt, och vill du bygga något större krävs ibland bygglov. Häckar som gränsar till ett gathörn (10 meter i varje riktning från hörnet) får inte vara mer än 80 cm höga, räknat från marknivå.

Bilar och parkering

Bilkörning inom området ska undvikas. Bilar får inte tvättas med kemikalier inom området.

Parkering inom området är inte tillåtet, eftersom utryckningsfordon måste kunna komma fram. Det är inte tillåtet att parkera i vändzonen.

Husdjur

Hundar får inte släppas lösa eller rastas inom området.

Skötsel och städning

Varje block är tilldelat ett så kallat städområde, enligt kartan som finns under avsnittet "Blockindelning". Det är blockets ansvar att sköta gräsklippning och planteringa och hålla rent och snyggt inom "sitt" område.

Vår och höst har vi städdagar, när vi snyggar upp och städar i hela samfälligheten. Alla medlemmar som ställer upp och hjälper till får tillbaka 500 kronor på nästa faktura från samfälligheten (pengar som tidigare betalats in).

Container

Vid vår- och höststädningar hyr vi vid behov containrar. Privat avfall får inte slängas i containrarna. Även vad gäller samfällighetens avfall finns begränsningar - vi får exempelvis inte slänga gipsskivor, bildäck eller maskiner som gått på el i containern.

Snöröjning

Varje fastighetsägare ansvarar för snöröjning och sandning runt egen fastighet. Varje block ansvarar för snöröjning på gemensamma ytor enligt kartan som finns under avsnittet "Blockindelning".

Medlemsfakturering

Fakturorna ska betalas i slutet av februari, juni och oktober varje år. Vid för sen betalning debiteras förseningsavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta.

Ägarbyte

Den som säljer sin fastighet ska meddela ägarbytet till styrelsen och blockombudet.

Fördelning av avgifter för vatten och andra avgifter inom samfälligheten ombesörjs av säljare och köpare. Fakturering görs till den som är fastighetsägare vid debiteringstillfället.

Huspärmen ska lämnas till den nya ägaren.

© Copyright Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening 2009
Har du synpunkter på webbplatsen? Kontakta styrelsen.